LAWETA-SOSNOWIEC.PL

LAWETA SOSNOWIEC I OKOLICE 24H

Regulamin Serwisu

ZADZWOŃ TERAZ
515 501 111

Regulamin serwisu internetowego

www.laweta-sosnowiec.pl Z DNIA 31.01.2019 R.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.laweta-sosnowiec.pl prowadzony jest przez firmę REX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. 3 Maja 22/2C40-096 Katowice, NIP: 6342934163, REGON: 380802328, adres poczty elektronicznej: lawetado@gmail.com (dalej też „Usługodawca”).

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (dalej też „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności oraz w Rozdziale 6 Regulaminu.

1.4. Definicje:

1.4.1. FORMULARZ KONTAKTU – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą.

1.4.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (KONSUMENT); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (PRZEDSIĘBIORCA), która korzysta z Serwisu.

1.4.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.4.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

1.4.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.4.6. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI – dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce „Polityka Ochrony Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Serwisem.

1.4.7. SERWIS INTERNETOWY – serwis dostępny pod adresem internetowym: www.laweta-sosnowiec.pl w prowadzony przez Usługodawcę oferującego usługi.

1.4.8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa obejmująca Formularz Kontaktu  świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1. W ramach Serwisu Internetowego można korzystać z Usług Elektronicznych.

2.1.1. Formularz Kontaktu – korzystanie z Formularza rozpoczyna się z momentem (1) uzupełnienia danych osobowych tj. imienia, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wpisania treści wiadomości (2) akceptacji każdego z obowiązkowych oświadczeń i wysłaniu danych do Usługobiorcy.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Korzystanie z Formularza Kontaktu ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zgłoszenia.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 37.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0.0 i wyższej.

2.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Klientowi obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Serwis działa w oparciu o polskie prawo i w polskim języku.

3.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa czy też zakresu świadczonych usług w ramach Serwisu;

3.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

3.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS POPRZEZ FORMULARZ! ODDZWONIMY!
8 + 8

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

PARTNERZY

NASI STRATEGICZNI PARTNERZY